Rotwild announces the launch of its groundbreaking eMTB racing team

Rotwild, a leading brand in the mountain biking industry, is making waves with the introduction of its latest venture – the Rotwild Schwalbe Gravity Team. This innovative team is set to revolutionize the world of eMTB racing as it gears up to tackle the upcoming E-Enduro World Cup race season.

The Rotwild Schwalbe Gravity Team has already secured an impressive lineup of talented riders, including Kelan Grant, Torben Drach, and Helen Weber. With their extensive experience and skill, these athletes are poised to make a significant impact in their inaugural season with Rotwild.

Formerly racing under the Raaw // BC.Bike Gravity Team, both Torben Drach and Helen Weber bring a wealth of expertise to the Rotwild Schwalbe Gravity Team. Their successful track record and unwavering determination make them formidable contenders in the eMTB racing arena. Additionally, Kelan Grant, who enjoyed a nine-year stint with Nukeproof, will bring his wealth of knowledge and skill to the team.

The transition to eMTB racing marks an exciting new chapter for the Rotwild brand. This shift not only showcases their commitment to innovation but also highlights their passion for mountain biking and pushing boundaries. Alongside Rotwild, the Schwalbe partnership further solidifies the team’s dedication to success and excellence.

The team’s eagerly anticipated debut will take place in May 2024, at the Finale in Italy, where they will kick off the thrilling E-Enduro race season. With their cutting-edge equipment and a strong team dynamic, the Rotwild Schwalbe Gravity Team is poised to make a lasting impression on the world of eMTB racing.

As the countdown begins, the entire mountain biking community eagerly awaits the start of the season. Fans can expect electrifying performances from the Rotwild Schwalbe Gravity Team as they embark on this new and exhilarating chapter in racing history. Stay tuned for an unforgettable display of skill, strategy, and sheer adrenaline in the world of eMTB racing.

Rotwild, vedúca značka v priemysle horských bicyklov, zaznamenáva úspech s predstavením svojho najnovšieho podniku – Rotwild Schwalbe Gravity Team. Tím tohto inovatívneho tímu je pripravený revolučne zmeniť svet eMTB pretekov, keď sa pripravuje na nadchádzajúcu sezónu závodov E-Enduro World Cup.

Rotwild Schwalbe Gravity Team už zabezpečil impozantný zostavu talentovaných pretekárov, vrátane Kelana Granta, Torbena Dracha a Heleny Weberovej. S ich rozsiahlou skúsenosťou a schopnosťami majú tieto športovkyne potenciál výrazne ovplyvniť úvodnú sezónu s Rotwild.

Torben Drach a Helena Weber, ktorí predtým súťažili pod značkou Raaw // BC.Bike Gravity Team, prinášajú so sebou bohaté skúsenosti do tímu Rotwild Schwalbe Gravity Team. Ich úspešná povesť a nezlomná rozhodnosť ich robia významnými súpermi v oblasti pretekov eMTB. Okrem toho Kelan Grant, ktorý si užil deväťročné angažmán s tímom Nukeproof, prinesie svoje obrovské vedomosti a zručnosti do tímu.

Prechod na preteky eMTB označuje vzrušujúcu novú kapitolu pre značku Rotwild. Tento posun nielenže ukazuje ich záväzok voči inováciám, ale aj zvýrazňuje ich vášeň pre horskú cyklistiku a presahovanie hraníc. Spolu s Rotwild sa partnerstvo so Schwalbe ďalej potvrdzuje tímove odhodlanie k úspechu a vyniknutie.

Dlhoočakávaný debut tímu sa uskutoční v máji 2024 na Finale v Taliansku, kde sa začne vzrušujúca sezóna závodov E-Enduro. S ich špičkovým vybavením a silnou tímovou dynamikou je Rotwild Schwalbe Gravity Team pripravený zanechať trvalý dojem vo svete eMTB pretekov.

Vzhľadom na začiatok sezóny celá komunita horskej cyklistiky horlivo očakáva. Fanúšikovia sa môžu tešiť na elektrizujúce výkony tímu Rotwild Schwalbe Gravity Team, keď sa púšťajú do tejto nové a vzrušujúcej kapitoly v histórii pretekov. Čakajte na zapamätateľné ukážky zručností, stratégií a čistej adrenalínu vo svete eMTB pretekov.

Definition:
– eMTB: Elektrický horský bicykel

Suggested related links:
Rotwild
Schwalbe