City Inspection Reveals Shocking Violations at E-Bike Shop in Forest Hills

A recent city inspection at Wilson’s E Bike Shop in Forest Hills has uncovered some alarming violations that could have had catastrophic consequences. The inspection, carried out by the city’s Lithium-ion Battery Task force, revealed that the shop was building battery packs with individual lithium-ion cells and replacing old ones, all in violation of the fire code.

FDNY Commissioner Laura Kavanagh emphasized the gravity of the situation, stating that the work carried out by the task force during the inspection literally saved lives. The discovery of these makeshift battery packs, often referred to as “Frankenstein batteries,” was a cause for concern as the authorities had been warning about their dangers for months.

During the inspection, approximately 60 battery packs, hundreds of individual lithium-ion cells, 25 e-scooters, and 25 combination electric-and-gas mopeds were found. The NYPD also had to remove seven scooters that exceeded the city’s speed limit of 20 miles per hour. These findings highlight the magnitude of the violations at Wilson’s E Bike Shop.

The Bureau of Fire Prevention issued several violations, including storing more than five batteries and sorting and repairing batteries. Additionally, summonses were issued for repairing batteries, having untagged fire extinguishers, electrical hazards, obstruction of egress, storing gasoline and diesel fuel, and obstructing government authority by attempting to remove and hide batteries.

This incident serves as a sobering reminder of the potential dangers associated with faulty lithium-ion batteries. E-bikes have gained popularity in recent years, but it is crucial for businesses and consumers to prioritize safety and adhere to regulations to prevent accidents and safeguard lives.

Moving forward, it is expected that stricter regulations will be enforced to ensure the proper handling and maintenance of lithium-ion batteries in shops selling e-bikes. The city’s Lithium-ion Battery Task force will continue its efforts to protect the public from potential hazards related to these batteries.

Častná kontrola, ktorá sa uskutočnila nedávno v e-bike shope Wilson’s v Forest Hills odhalila niekoľko alarmujúcich porušení, ktoré by mohli mať katastrofálne dôsledky. Kontrola, uskutočnená mestskou skupinou pre lítium-iónové batérie, odhalila, že obchod staví batériové balíčky s jednotlivými lítium-iónovými článkami a vymieňa staré články, čo je v rozpore s požiarnymi predpismi.

Komisárka požiarnej ochrany Laura Kavanagh zdôraznila vážnosť situácie a uviedla, že práca vykonaná skupinou počas kontroly doslova zachránila životy. Objavenie týchto dočasných batériových balíčkov, často nazývaných “Frankenstein batérie”, spôsobilo obavy, pretože úrady o ich nebezpečnosti varovali mesiace.

Počas kontroly sa našlo približne 60 batériových balíčkov, stovky jednotlivých lítium-iónových článkov, 25 e-skútrov a 25 kombinovaných elektrobenzínových mopetov. NYPD muselo tiež odstrániť sedem skútrov, ktoré presahovali maximálnu rýchlosť 20 míľ za hodinu stanovenú mestom. Tieto zistenia poukazujú na vážnosť porušení vo Wilson’s E Bike Shope.

Oddelenie pre požiarnu prevenciu vydalo niekoľko porušení, vrátane skladovania viac ako piatich batérií a triedenia a opravovania batérií. Okrem toho boli vydávané pokuty za opravu batérií, neoznačené hasiace prístroje, elektrohrozby, blokovanie východu, skladovanie benzínu a nafty a skrývanie batérií s cieľom obmedziť právomoci vlády.

Tento incident slúži ako poučná pripomienka možným nebezpečenstvám spojeným s vadnými lítium-iónovými batériami. E-bike sa v posledných rokoch stali populárnymi, ale je nevyhnutné, aby podniky a spotrebitelia dávali prioritu bezpečnosti a dodržiavali predpisy, aby predišli nehodám a ochránili životy.

V budúcnosti sa očakáva prísne presadzovanie predpisov, aby sa zaistila správna manipulácia a údržba lítium-iónových batérií v obchodoch predávajúcich e-biky. Mestská skupina pre lítium-iónové batérie bude pokračovať vo svojich snahách chrániť verejnosť pred potenciálnymi rizikami súvisiacimi s týmito batériami.