Chinese Property Market Struggles as IMF Forecasts Economic Slowdown

The property market in China continues to face challenges as the International Monetary Fund (IMF) predicts a further slowdown in the Chinese economy. According to the IMF’s report, China’s economy is expected to expand at a pace of 4.6% this year, down from 5.2% in 2023. The forecast for 2028 is even lower at 3.4%.

The decline in the property sector is a major factor contributing to the economic slowdown. Housing starts have dropped more than 60% from pre-pandemic levels due to a crackdown on excessive borrowing. This decline in housing starts is comparable to the largest housing busts seen in the past three decades.

As a result of these challenges, Chinese markets experienced significant losses. Shanghai’s benchmark composite index fell 1.5%, marking its worst week in five years, while the Shenzhen market lost 3%.

To address the situation, the Chinese government has introduced measures to increase the supply of affordable housing and stimulate demand. These initiatives come at a critical time as top officials gather in Beijing for the annual national congress, aiming to showcase the Communist Party’s leadership.

However, the property industry’s woes were further highlighted by the recent liquidation order of China Evergrande, the most indebted property developer in the world. With over $300 billion in liabilities, the company’s liquidation adds to the challenges faced by the property sector.

The slowdown in the property market has not only affected economic growth but also impacted local government revenue. Land sales revenues decreased by 13.2% in 2023 compared to the previous year.

Despite government efforts to support the industry, the IMF report identifies several persisting issues. Many developers are insolvent and able to avoid bankruptcy due to accounting rules that delay losses on loans. Additionally, the need for new housing is expected to decline as the population shrinks and urbanization slows.

Looking ahead, the IMF predicts that real estate investment in China will decrease to between 30% and 60% below the 2022 level. The government has expanded access to loans and committed to continued spending to help developers recover from the downturn.

Furthermore, the central bank and State Administration of Financial Supervision have introduced measures to support the rental housing market, emphasizing financial services, investment promotion, and effective management of rental properties.

The aim is to increase the supply of affordable and commercial rental housing, addressing housing issues for new citizens, young people, and other groups. This focus on the rental market will help alleviate the pressure on home ownership, which currently stands at around 90% in China.

In addition to these measures, some local governments have implemented preferential terms for families with multiple children to obtain mortgages. This, along with other initiatives, intends to stimulate the real estate market and encourage homeownership.

Despite the challenges faced by the Chinese property market, the government remains determined to revive the industry and mitigate the impact on economic growth. The success of these measures will be crucial in stabilizing the property market and supporting long-term economic development.

Trh s nehnuteľnosťami v Číne pokračuje vo výzvach, keďže Medzinárodný menový fond (MMF) predpokladá ďalšie spomalenie čínskej ekonomiky. Podľa správy MMF sa predpokladá, že čínska ekonomika sa tento rok rozšíri o 4,6 %, čo je pokles oproti 5,2 % v roku 2023. Predpoklad pre rok 2028 je ešte nižší a to 3,4 %.

Pokles v sektore nehnuteľností je hlavným faktorom prispievajúcim k spomaleniu ekonomiky. Začiatky výstavby domov klesli o viac ako 60 % oproti úrovniám pred pandémiou, čo je porovnateľné s najväčšími pádmi cien nehnuteľností za posledné tri desaťročia.

V dôsledku týchto výziev čínske trhy zažili významné straty. Index šanghajskej burzy klesol o 1,5 %, čo je najhorší týždeň za päť rokov, zatiaľ čo trh v Šen-čene stratil 3 %.

Na riešenie tejto situácie čínska vláda zaviedla opatrenia na zvýšenie ponuky dostupného bývania a stimuláciu dopytu. Tieto iniciatívy vstupujú do kritického obdobia, keď sa poprední predstavitelia zhromaždia v Pekingu na každoročnom národnom kongrese, s cieľom prezentovať vedenie Komunistickej strany.

Problémy odvetvia nehnuteľností však ešte viac zvýraznila nedávna likvidácia China Evergrande, najzadlženejšieho developera nehnuteľností na svete. S viac ako 300 miliardami dolárov záväzkov pridáva likvidácia spoločnosti ďalšie výzvy, ktorým čelí odvetvie nehnuteľností.

Pokles na trhu s nehnuteľnosťami ovplyvnil nielen hospodársky rast, ale aj miestne príjmy samospráv. Príjmy z predaja pozemkov klesli v roku 2023 o 13,2 % oproti predchádzajúcemu roku.

Napriek vládnym snahám o podporu odvetvia identifikuje správa MMF niekoľko pretrvávajúcich problémov. Mnoho developerov je insolvencii a schopných vyhnúť sa bankrotu vďaka účtovným pravidlám, ktoré odkladajú straty z úverov. Okrem toho sa očakáva pokles potreby nového bývania v súvislosti s klesajúcou populáciou a spomalením urbanizácie.

Do budúcnosti MMF predpovedá, že investície do nehnuteľností v Číne smerujú k 30-60 % pod úrovňou z roku 2022. Vláda zväčšila prístup k úverom a zaviazala sa pokračovať v výdavkoch, aby pomohla developerom zotaviť sa zo súčasnej situácie.

Okrem toho centrálna banka a Štátna správa finančného dohľadu zaviedli opatrenia na podporu trhu s prenájmom nehnuteľností, pričom kladiu dôraz na finančné služby, podporu investícií a efektívne riadenie prenájmových nehnuteľností.

Cieľom je zvýšiť ponuku dostupného a komerčného prenájmu bytov, aby sa riešili problémy s bývaním pre nových občanov, mladých ľudí a iné skupiny. Toto zameranie na prenájom pomôže zmierniť tlak na vlastníctvo nehnuteľností, ktoré v súčasnosti predstavuje približne 90 % v Číne.

Okrem týchto opatrení zaviedli niektoré miestne vlády preferenčné podmienky pre rodiny s viacerými deťmi, aby získali hypotéky. Spolu s inými iniciatívami je cieľom tieto opatrenia stimulovať trh s nehnuteľnosťami a podporovať vlastníctvo nehnuteľností.

Napriek výzvam, ktorým čelí čínsky trh s nehnuteľnosťami, vláda stále s odhodlaním pracuje na oživení odvetvia a minimalizácii vplyvu na ekonomický rast. Úspech týchto opatrení bude kľúčový pre stabilizáciu trhu s nehnuteľnosťami a podporu dlhodobého ekonomického rozvoja.